Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler

Kasidei Münferice

Kasidei Münferice   Tunus’un tevzer ilinden Arapça dilbilgisi öğretmeni Yusuf İbnun Nahvi’nin (433/1041-513/1119) yazdığı kasidenin adı : Münferice. Kendisi Tevzer dışında iken malının gasbedildiğini duyması üzerine nazmettiği rivayet edilir.

Read More

Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Sohbetleri

Bekir Sıdkı Visali Hz’nin Sohbetleri   Halveti Uşşaki yolu meşayıhından Bekir Sıdkı Visali hz.nin İzmir Hisar camiinde birbirinden ilginç ve farklı konularda yapılmış sohbetleri. Bir dervişi osmanlıca harflerle not

Read More

Ahadiyet

Ahadiyyet   Abdurrahman Sami Niyazi Hz. Evrad-ı Mukarrebun adlı eserinde  ahadiyet  kavramı üç ayrı yerde geçer : (9c) , ( 43c)  ve  (55c) . Bekir Sıdkı Visali Hz. ise

Read More

Muhabbet , Şevk ve Aşk

Muhabbet , Şevk ve Aşk Muhabbet ağacının yaprağı şevk (gönülde parlayan şiddetli istek ve arzu) , meyvesi aşktır. Şevk, muhabbetin sonucudur. Çünkü muhabbetten doğar.Şevk gerçek sevgidir. Allah’ ı seven

Read More

Abdullâh Salahaddîn-i Uşşâkî: Hayatı ve Eserleri

Abdullâh Salahaddîn-i Uşşâkî: Hayatı ve Eserleri – Prof. Dr. Mehmet Akkuş Abdullâh Salahaddîn-i Uşşâkî (Salâhî), XVIII. asrın mutasavvıf şâir ve edîblerimizdendir. Daha önce Dîvân’ını ve bazı sûfîlerin şiirlerine yapmış

Read More

Yemezzade Süleyman Rüşdi ve BilinmeyenEserleri

  Aydın Karacasulu Bir Uşşaki Yemez – Zade Süleyman Rüşdi ve Bilinmeyen Eserleri Kitap Açıklaması Aşk ile sarmaşık arasında pek yakın bir alaka vardır. Bu, hem anlam yönünden hem

Read More

Mesâbîhu’s – Sünne

Mesâbîhu’s – Sünne     Mesâbîhu’s – Sünne,  güvenilir hadis kaynaklarından derlenmiş hadisleri ihtiva eden bir eserdir. (1) Kitabın yazarı olan Ebû Muhammed el-Huseyn b. Mes’ud el-Ferrâ el-Beğavî (516/1122),

Read More

Mîhveri’l-ulûm

Mîhveri’l-ulûm (İlimlerin özü veya esası)   Mihverü’l- ‘ulûm Kaynaklarda Uşşâkî meşayıhından Abdurrahman Sâmî Efendi’nin eserleri arasında zikredilen 95 ve günümüze ulaşan 96 bu eserin müstakil bir kitap değil; kardeşi

Read More

Zatullah

Ehli Sünnet Üzere bir Mürşid ara bul.  … Ey Aşık-ı Hakiki bilmiş ol ki ilahi feyizler ve sonsuz rahmetler maye-i Muhammedi ve siret-i Ahmedi’dir. … Uyarmalarımızı dikkatle oku ve

Read More

Mir’âtu’l-Muhakkikîn

Şeyh Sa‘düddîn Mahmûd b. Emîniddîn Abdilkerîm b. Yahyâ Şebüsterî Tebrîzî (ö. 720/1320) Iran’da Tebriz’ şehrinin Şebüster kasabasında 687’de (m.1288) doğup 720’de vefat etti . Hocaları Bahaeddin Ya’kub-ı Tebrîzî ve

Read More