Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler

Şücaaddin Aziz hz ve kabri şerifi 

Şücaaddin Aziz hz ve kabri şerifi Tasavvufda Halvetiyye yolunun  kollarından biri de kurucusu Pir Hüsameddin Uşşaki hz. olan Uşşakiyye’dir.   Şücaadin Aziz hz , Halveti Uşşaki şeyhidir. Hocası Şeyh

Read More

Ali Niyazi Baba

Ali Niyazi Baba Ali Niyazi efendi , İzmir Beydağ’da medfundur.  Yolunu Kiraz’da medfun Ali Talip Çatalyürek efendi yürütmüştür.   Kabir taşında yazanlar : Sene bin üçyüz otuzbir (miladi 14

Read More

Kaşifi Sultan Hz.

Kaşifi Sultan Hz. Kaşifi Hüsnü Sultan Hüsnü esas adı Kaşifi ise manevi ismi imiş. Erzincan Kemaliye Tuğlu (Hude / Hüdü) köyünde (Kemaliye ile Arapgir ilçeleri arasında) tahmini 100 yıl

Read More

Muhammed Keşânî Hz.

Muhammed Keşânî Hz .     Şeyh Muhammed’i Keşânî: Uşşâkî meşayıhından Gelibolulu Âlim Sinan halîfesidir. Keşânî hz.nin öğrencisi ise Halil Gümülcinevi’dir. Keşânî hz., Keşan Kadıköy’de şeyhinin yanında medfûndur. Dıramalı

Read More

Şeyh Osman Sıdkî Uşşâkî hz.

Şeyh Osman Sıdkî Uşşâkî Hz.   Kibâr-ı meşâyıh-ı Uşşâkıyye’dendir.   Gümülcinelidir. Edirne’de ihtiyâr-ı ikâmet eylemiştir. (1) Gümülcineli Şeyh Halîl Efendi’nin halifelerinden Şeyh Abdülkerîm Efendi’den hilâfet aldıktan sonra irşat faaliyetlerinde bulunmak

Read More

Ahmed Talib-i İrşadî hz. ve Hüseyin Hüsnü Aziz hz.

Ahmed Talib-i İrşadî hz. ve Hüseyin Hüsnü Aziz hz.   Ahmed Talib-i İrşadî (1819-1881) hazretleri , Tire- Bayındır’da doğmuş olup Halvetîliğin Uşşâkıyye koluna mensuptur. Mürşidi Uşşâkî şeyhi Ömer Hulûsî’nin

Read More

Ömer Karîbî Efendi

      Uşşâkî meşayıhından Ömer Karîbî Efendi’nin Gelibolu tekke mezarlığında bulunan kabir taşında yazanlar : Hüve’l-Bâkî Kutub Ömer efendi nâmıyla ma’ruf Uşşâkîden gelen mutasavvıf himmeti olunup üstümüzde bâkî

Read More

Peçevi Mustafa Efendi

Peçevi Mustafa Efendi  Peçevi Mustafa Efendi’nin babası meşayih zümresindendir. Şeyh Yusuf ismindeki babası Kanije Kale’sinde kürsü sahibi olarak tefsir ve hadis dersleri okutmuştur. Peçevî Şeyh Mustafa on altı yaşında

Read More

Ümmi Sinan (k.s.a.)

Ümmi Sinan (k.s.a.) Evliyanın büyüklerinden, insanların hayırlısı, tarikat sahibi, Hak dostu, hakikat arayanların rehberi, zahiri ilimlerde de yüksek bir veli. Haram ve şüphelerden sakınan ince din bilgilerini, tasavvuf meselelerindeki müşkilleri

Read More

MEMÎ CÂN EFENDİ, Şeyh Muhyiddin Mehmed

MEMÎ CÂN EFENDİ, Şeyh Muhyiddin Mehmed (d.?/?-ö.1008/1599-1600) tekke şairi Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Doğum tarihi bilinmeyen şair aslen Saruhan’lıdır. Nev‘îzâde Atâyî, şairin nisbesini “Şeyh Muhyiddin Mehmed bin İlyâs

Read More