Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Muhammed Keşânî Hz.

Muhammed Keşânî Hz .

 

 

Şeyh Muhammed’i Keşânî: Uşşâkî meşayıhından Gelibolulu Âlim Sinan halîfesidir. Keşânî hz.nin öğrencisi ise Halil Gümülcinevi’dir. Keşânî hz., Keşan Kadıköy’de şeyhinin yanında medfûndur. Dıramalı (Yunanistan’da bir şehir) da denilmiştir. (Keşan’a Drama’dan göçler olması nedeniyle . ) (1)

 

Hüseyin Vassaf efendi’nin Sefine-i Evliya eserinde Tarîkat-ı Aliye-i Uşşâkıyye’de Hulefâya Verilegelen Hilâfet-nâme Sûretinden :

Onlar dahi üftâde-gânın emânı, yahşı eden yamanı Şeyh Muhammed-i Keşânî (kuddise sırruhû) – hazretlerine,  (1)

Şeyh Seyyid Mehmed Cemaleddin Efendi’nin şiirinden :

Anın Abdulkerîm kim şeyhi oldur

Keşânî şeyh Muhammed-zâde oldur

Anın da şeyh Halîl olundu pîri

Gümürcinelidir nâdir nazîri

Keşânî şeyh Muhammed’dir anın da

Hak’ın yolunda şeyh olan onun da … (2)

 

Hüseyin Vassaf efendi divanında :

Cenâb-ı Şeyh Muhammed, Halil, Abdülkerim , Sıdki

Muhammed Hamdi-i Bağdadi ayn-ı âb-ı hayvândır.  … (3)

 

 

Mehmet Ruhi hz. bir şiirinde :

Alem Sinan’a can içre aldı sadakatle nur

Muhammed Keşani’ye devir ile ikmal pür nur

Halil Gelen Beyi (Gümülcineviyi) aldı, oldu nurun ala nur  …  (4)

 

 

Kaynaklar :

 

1- Sefine-i Evliya  Hüseyin Vassaf ef.  https://ismailhakkialtuntas.blogspot.com/2020/08/sefine-i-evliya-evliya-y-ebrar-serh-i_47.html?m=1

 

2- Ergin, Mehmet (1995). Cemâleddîn-i Uşşâkî’nin Hayatı, Eserleri ve Dîvânı’nın Edisyon Kritiği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi. 277-285

https://www.kunfeyekun.net/kf/seyh-seyyid-mehmed-cemaleddin-efendi-kimdir.38910/

3- Hüseyin Vassaf efendi divanı syf 122

4- http://ussaki-erleri.com/?p=183

 

Not : ab-ı hayvan : Hayat suyu, ölümsüzlük veren su,

Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah’tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söylenir

Hz. Mûsâ ile arkadaşının yanlarına azık olarak aldıkları tuzlu balığın “Hızır’la buluşacakları kayanın dibinde bir kaynak (ayn) vardı ki buna ‘hayat kaynağı’ (aynü’l-hayât, âb-ı hayât) deniyordu. O suyun temas edip de diriltmediği hiçbir şey yoktu. İşte balığa bu sudan sıçramıştı”

2 thoughts on “Muhammed Keşânî Hz.

  1. Muhammed Keşânî hz.leri hak erenler, ruhunuz şâd olsun, mânâda lutfederseniz bu fakir ihya olacaktır efendim. hu

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.