Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler

Asitane’deki Kabri Şerifler 1

Asitane’deki Kabri Şerifler 1 Sıddık Nâci Eren (k.s.) efendi’nin bağlı bulunduğu tasavvuf ekolü Halvetiyye’nin Uşşâkıyye koludur.  Uşşâkıyye kolunun kurucusu ise Pir Hasan Hüsameddin Uşşâki hazretleridir. Bu yazıda Pir hazretlerinin

Read More

Erzurum’da Uşşakiler

Erzurum’da Uşşakiler foto : Sıdkı Baltakesen Erzurum’daki Uşşakiler Uşşaki meşayıhından Bekir Sıdkı Visali hz. (1950-1960lı yılar) zamanında Erzurumda Uşşakiler varmış. Bekir ef. yaşlı olduğundan halifesi Mehmet Ruhi ef. Erzurum’a

Read More

Çelebioğlu Alâaddin Efendi tekkesi

    Çelebioğlu Alâaddin Efendi tekkesi   Defter kayıtlarında “mâmur” olarak görünen Çelebioğlu Hoca Alâaddin Camii İstanbul’un ( Eminönü semtinde ) en eski camilerindendir. Marpuçcular Camii, Alaca Mescit olarak da

Read More

Gelibolu Uşşâkî Dergahı

Osmanlı Devletinde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu’da oluşturulmuştur. Uşşâkî yolu Gelibolu’da ilk olarak Memican-ı Saruhani hz.nin ( v. 1008-1600) öğrencisi Ömer Karibi efendi (v. 1605) ile temsil edilir.

Read More

Cemaleddin Uşşâkî Tekkesi

Cemâleddin Uşşakî Tekkesi – Eyüp Cemâlîzâde Tekkesi ‚Hirâmî Ahmed Paşa Tekkesi‛, ‚Şalcızâde Tekkesi‛, ‚Uşşâkî Eğrikapı Tekkesi‛, ‚Savaklar Tekkesi‛, ‚Cemâlî Efendi Tekkesi‛, ‚Cemâlîzâde Tekkesi‛, ‚Cemâleddîn-i Halvetî Tekkesi‛, ‚Cemâleddîn-i Uşşâkkî Tekkesi‛,

Read More

Ali Behçet Efendi

Ali Behçet Efendi Birinci Ali Behçet Efendi (1727- 1822) , Konya doğumlu olup Ebu Bekir Efendinin oğludur. 1796 yılında Kâdiriyye, hem de Nakşibendiyye yolunun büyüklerinden olan Seyyid Burhâneddîn Mehmed

Read More