Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Sarmaşık Mescidi ve Tekkesi

 

Sarmaşık Mescidi ve Tekkesi

 

 

Aziz Mahmud Hüdai hz. , Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz.nin cenazesine katılanlardan biriydi. Onun kurduğu yol olan Celvetilerin bir tekkesi de İstanbul Edirnekapı’da Niyazi Mısri sokaktaki Sarmaşık tekkesi (Kazasker Abdülkaadir Efendi Tekkesi) idi. Bu sokakta ayrıca Nakşibendiyye’den Şeyh Kâmil Efendi Tekkesi de vardı. Sarmaşık’daki üçüncü tekke. Sarmaşık Sokağı’nı Müstahfaz Sokağı’na bağlıyan Neyzenler Sokağı’nda,  Ayşe Hâtûn veya âyin gününe nisbetle Cuma Tekkesi denilen Kaadiriyye’nin Resmi kolunun dergâhıdır .

Aydınlı Dede Ömer Ruşeni hz Yahya-i Şirvani hz.nin talebesi olmuş. Onun vefatından sonra İrandaki Tebriz şehrinde mürşidlik yapmıştır. Onun bir talebesi İbrahim Gülşeni yolu sürdürmüştür. İbrahim Gülşeni hz.nin öğrencisi ise Edirne’de medfun Hasan Sezai hz.dir. Hasan Sezai ise Cemaleddin Uşşaki hz.nin hocalarındandır. Hasan Sezai hz.nin bir halifesi de İstanbul’da yolu yürüten Peyk Dede’dir . Peyk Dede’nin dervişlerinden Seyyid İsmâil Efendi (ö. 1198/1783) ise Gülşeni yolunu İstanbul Edirnekapı’da Sofâlıçeşme ve Uzunyol Sokakları kavşağındaki Sarmaşık Mescidi’nde (Keçeci Piri Camii) yürütmüştür. (1)

Sarmaşık Mescidinin Minberini Uşşâkîzâde Kethüdası (idarecisi, görevli memur) Mısır kadılarından Ebû Eyyüb Receb Efendinin vasiyyeti üzerine oğlu müderris Ebû Tevfik Eyyüb Efendi yaptırdı. 1162 (1739/40) .  Ebu Tevfik ef.nin oğlu olan Şeyhulislam Tevfik Yahya Efendi bu caminin mütevellisidir. Receb ve Eyyub efendiler, keskin dede mezaristanında medfunlardır. Şeyhulislam Tevfik Yahya Efendi’nin kayınpederi Abdülbâki Efendi’nin oğlu olan Uşşâkīzade İbrahim Efendi’dir. Uşşâkīzade İbrahim Efendi de 1136 (24 Haziran 1724) tarihinde vefat etti ve Nişancı Paşa Camii karşısında Keskindede Mezarlığı’na defnedildi.

 

1- islam ansiklopedisi Dede Ömer Ruşeni , İbrahim Gülşeni , Hasan Sezai, Cemaleddin Uşşaki, Aziz Mahmud Hüdayi maddelerinden )

2- Hadıkatül Cevami s.192 ;  İstanbul Ansiklopedisi c.6 ; Bilgin Turnalı Esin Yücel Bazı Tekkelerin Yerlerine dair bir Araştırma ; Sicil-i Osmani ; XVIII. yüzyıl Vezirlerinden Kapdan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa’ya ait Vakfiyeler M. Münir AKTEPE ; Uşşâkīzade İbrahim Efendi İslam Ansiklopedisi )

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.